close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 әзірлеген

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ
3-деңгейлі СМЖ құжаты
ОӘК
ПОӘК
ПОӘК
«Ветеринариялық
№__ басылым
микробиология және
"____" _________ 042-18-23.1.48 / 01-2013
вирусология 1» пәнінің
20___
оқытушыға арналған жұмыс
бағдарламасы
«Ветеринариялық микробиология және вирусология 1»
пәнінің
5В120100- «Ветеринариялық медицина»
5В120200- «Ветеринариялық санитария»
мамандығына арналған
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей
2013
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 2 – сі
Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы ____________ Байғазанов А.Н., ветеринария ғылымдарының
кандидаты, профессор м.а.
«___» __________ 2013 жыл.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының мәжілісінде
№____хаттама «_____» __________2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________E.Омарбеков
2.2 Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
№____хаттама «_____» __________2013 жыл
Төрайымы ___________________ А. Тлеубаева
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде
баспаға ұсынылды
№____хаттама «_____» __________2013 жыл
мақұлданды және
ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор __________ Г. Искакова
4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ.
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 3 – сі
Мазмұны
1
2
3
4
5
6
7
8
Пайдалану аймағы
Нормативтік сілтемелер
Жалпы ережелер
Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс жоспарының мазмұны
Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі
Пәннің оқу-әдістемелік картасы
Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Әдебиеттер
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 4 – сі
1 ПАЙДАЛАНУ АЙМАҒЫ
«Ветеринариялық микробиология және вирусология 1пәні бойынша оқуәдістемелік кешен 5В120100 - «Ветеринариялық медицина», 5В120200«Ветеринариялық санитария» мамандықтарының студенттеріне арналған. Ол
студенттерді курстың мазмұнымен, қажеттілігімен, актуальдығымен,
саясатымен таныстырып,
қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқуәдістемелік кешен пәнді оқудағы басшылыққа алатын негізгі құжат болып
саналады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Ветеринариялық микробиология және вирусология 1» пәні бойынша
оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз
болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:
«Ветеринариялық микробиология және вирусология 1» пәні бойынша
оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз
болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:
 Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартына;
 5В120100 - «Ветеринариялық медицина», 5В120200-«Ветеринариялық
санитария» мамандығын дайындау «Ветеринариялық микробиология
және вирусология 1» пәнінің типтік оқу бағдарламасы;
 5В120100 - «Ветеринариялық медицина», 5В120200-«Ветеринариялық
санитария» мамандығына арналған типтік оқу жұмыс жоспары. Типтік
оқу жоспарының мамандық бойынша Қосымша №117 Жоғарғы оқу
және жоғарғы оқудан кейінгі білім.
 СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «оқу – әдістемелік пәннің
кешені дайындалуы мен рәсімделуіне жалпы талаптар»;
 ДП 042-1.01-2013 Құжатты рәсімдеу «Пәннің оқу – әдістемелік
кешенінің құрлымы мен мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама
Ветеринариялық
медицина
және
ветеринариялық
санитариямамандығының
студенттеріне
арналған
«Ветеринариялық
микробиология және вирусология 1» пәні
эпизоотология, зоогигиена
мәліметтерін
ескере
отырып,
зерттеулер
жүргізеді.
Жануарлар
патологиясында бактериялық және вирустық аурулардың үлес салмағы жыл
сайын өсіп келеді. Инфекциялық аурулар мал шаруашылығына
жануарлардың өлімімен, төлді толық алмаумен, мал өнімдерінің
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 5 – сі
төмендеуімен, ауруға диагноз қоюға, емдеуге, аурудың алдын алуға кететін
шығындармен
байқалатын
біраз
экономикалық
зиян
келтіреді.
Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған
инфекциялық ауруларды балау әдістері пәні заманымыздың талабына сай
әртүрлі мәселелерді, әдістемелік мақсаттарды қарастырады.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты
Студенттерді микроскоппен ғана көруге болатын микробтар мен вирустар
туралы, олардың морфофизиологиялық ерекшеліктерін, олардың сыртқы
ортада таралуын, жануарлардың инфекциялық ауруларындағы, жалпы
биологиялық мақсаттарды шешудегі, ауыл шаруашылығы мен өндіріс
саласындағы және сыртқы ортаны қорғаудағы инфекциялық аурулардың
қозырғыштарын анықтау тәсілдерін меңгеру.
3.3 Пәнді оқытудың міндеттері
Студенттерді микробиологиялық және вирусологиялық зерттеу әдістеріне
үйрету; алынған нәтижелерді
ветеринариялық-санитариялық бағалауға
бейімдеу; жануарлар өнімдері микрофлорасын, олардың зардапты
микробтармен және вирустармен зақымдануын анықтауға және
залалсыздандыруға ( стерилизация) және дезинфекциялауға көп көңіл
бөлу;зертханалық сабақтарда зардапты микробтар мен вирустардың және
санитарлық көрсеткіш микробтар морфологиясы мен биологиясына, оларды
анықтау әдістеріне көңіл бөлу. Студенттерді инфекциялық ауруларды балау
қызметтеріне дайындау.
3.4 «Ветеринариялық микробиология және вирусология 1»
оқыған студент мына талаптарға сай болуы керек:
пәнін
- Ветеринариялық микробиология және вирусология пәнін оқып біткеннен
кейін студент жалпы микробиология және вирусология, инфекция,
иммунитет, микробтар мен вирустардың генетикасы мен селекциясын
білу керек;
- Сонымен қатар тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп,
сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты
микробтарды анықтауды және дезинфекцияның игеру керек;
- Инфекциялық ауруларды балау әдістері,микробиологиялық және
вирусологиялық зерттеулер жүргізу үшін, патологиялық материалды алу,
консервілеу, тасымалдау, жұмыстарын; вакциналарды, қан сары суларын,
диагностикумдарды, микробтар түзетін өнімдерді дұрыс пайдалану ісін;
инфекциялық аурулардың балауын, емін, алдын алуын істеу білу;
- Микроб жасушасының физиологиялық үрдістерін меңгеру керек;
- Биотехнологиялық үрдістердегі микроорганизмдердің рөлін, індет және
иммунитет туралы ұғымдарын түсіну керек;
- Микроорганизмдердің ұқсастығының ерекшелігін істей алу керек;
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
15 беттің 6 – сі
- Бактериялық
препараттарды
дайындау,
оларды
бояу
және
микроскопиядан өткізу және де микробты культуралармен жұмыс істей
алу дағдысына ие болу;
3.5 Пәннің пререквизиттері: латын тілі дәрігерлік терминологиясымен,
жануарлар физиологиясы және биохимиясы 1.
3.6 Пәннің постреквизиттері: ветеринариялық микробиология және
вирусология 2, жануарлардың індеттану және індет аурулары, жануарлар
патологиясы 2 және 3, терісі бағалы аңдардың індетті аурулары.
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Кесте 1
Курс
Семестр кредит
саны
Дәріс
(сағ)
2
4
15
3
СТС
час.
ЗС
ОСӨЖ
(сағ)
СӨЖ
(сағ)
Барлығы
(сағ)
Қорытын
ды
бақылау
түрі
30
22,5
67,5
135
емтихан
4 ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
Дәріс тақырыптары және олардың мазмұны
1
Дәрістер
Модуль 1 микроорганизмдердің құрылысы және
морфологиясы
1.Микробиологияның тарихы, дамуы,
маңызы
2.Микроорганизмдердің морфологиясы мен жіктелуі
Модуль 2 Микроорганизмдер физиологиясы
3.Микроорганизмдер физиологиясы
4.Микроорганизмдер физиологиясы
5.Микроорганизмдер генетикасы
Модуль 3 Індет және иммунитет туралы негізгі ұғым
6.Инфекция туралы ілім
7.Иммунитет туралы ілім
Кесте 2
Сағат
саны
2
1
1
1
1
1
1
1
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 7 – сі
8.Антиген және антиденелер.
Модуль 4
Жеке микробиология
9.Ветеринарлық-санитарлық
микробиологияның
мақсаттары.
Санитарлы- көрсеткіш микробтар
10.Инфекциялық ауруларды балау әдістері. Патогенді коккалар
11.Бруцеллалар
12.Энтеробактериялар.Эшерихиялар туыстарына жалпы сипаттама
13.Топалаң қоздырғышы (сібір жарасы)
14.Патогенді анаэробтар
15.Микобактериялар.Туберкулездің қоздырғыштарына жалпы
сипаттама
Барлығы
Зертханалық және тәжірибелік сабақтар
Модуль 1 Микроорганизмдердің құрылысы мен
морфологиясы
1Микробиологиялық
зертхананың
жұмысы.
Мақсаты.
Микроскоптың иммерсиялық жүйесімен жұмыс істеу.
2. Бояулар, ерітінділер. Бактериялардан препараттар жасау
әдістері. Жай ( қарапайым ) бояу әдісі.
3. Бояудың күрделі әдістері: Грам және Циль- Нильсен әдісімен
бояу, боялу механизмдері.
4. Бактериялардың спорасын және капсуласын анықтау
5. Микроскопиялық саңырауқұлақтардың, актиномицеттердің,
ашытқы саңырауқұлақтардың морфологиясы.
Модуль 2
Микроорганизмдердің физиологиясы
6. Стерилизациялау әдістері.Қоректік орталар, компоненттері,
олардың жіктелуі
7. Микробтардың таза өсіндісін алу әдістері. Аэроб және анаэроб
микроорганизмдерді өсіру.
8. Микроорганизмдердің өсінділік қасиеттері
9. Микроорганизмдердің ферментативті қасиеттері.Микробтың
түрін анықтау
10. Антибиотиктер мен бактериофагтар, алу жолдары, жіктелуі.
11.Микроорганизмдердің
молекулярлы-гендік
біркелкілігін
анықтау әдістері (ПЦР)
12. Судың, ауаның және топырақтың микрофлорасы.
13. Бактериологияда зертханалық жануарларды пайдалану
14. Коллоквиум.
Модуль 3 Індет және иммунитет туралы негізгі ұғым
15. Агглютинация реакциясы (АР) Преципитация реакциясы (ПР)
16. Комплементті байланыстыру реакциясы(КБР)
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 8 – сі
17. Иммунофлуоресценттік реакциясы /ИФР/, имммуноферменттік
анализ реакциясы /ИФА/
Модуль 4
Жеке микробиология
18. Бактериалды індеттердің балау схемасы
19. Патогенді коккалар
20. Бруцеллезді балау әдістері
21. Колибактериоз қоздырушысы
22. Сальмонеллез қоздырушылары
23. Шошқа тільмесі қоздырушысы. Листериялар
24. Пастереллалар. Антропозооноз обасының қоздырушысы.
25. Топалаңды (сібір жарасы) балау әдістері
26. Патогенді анаэробтар. Қарасан, қатерлі домбығу, ботулизм,
сіреспе қоздырғыштары.
27. Патогенді микобактериялар. Туберкулез және паратуберкулез
қоздырушылары.
28. Лептоспироз, кампилобактериоз қоздырушылары.
1
29. Микоз және микотоксикоз қоздырушылары..
30. Коллоквиум
Барлығы
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптар
5.1 Эукариотты микроорганизмдердің пішіні.
5.2 Микроорганизмдер экологиясы
5.3 Микроорганизмдерге физикалық, химиялық факторлардың әсері
5.4 Микроорганизмдерге биологиялық факторлардың әсері
5.5 Ветеринарниялық биопрепараттар. Балау, дауалау және емдеүге
арналған
5.6 Сальмлнеллез қоздырушылары
5.7 Пастереллалар. Иерсиниялар
5.8 Сіреспе, ботулизм қоздырушылары
5.9 Некробактериоз қоздырушсы
5.10 Патогенді спирохеталар, лептоспиралар
5.11 Кампилобактерлер
5.12 Микоз қоздырушылары
5.13 Микотоксикоз қоздырушылары
5.14 Туляремия қоздырушсы
5.15 Микобактериялардың атипті түрлері.
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 9 – сі
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Тақырып
Дәрістер
Зертханалық
сабақтар
Көрнекі
Өздік жұмыс
құралдар,
сұрақтары
ТҚЖ,
плакаттар
1
3
4
5
1.Микробиолог Микробиологи Плакаттар,
ияның тарихы, ялық
биопрепарат Микробиолог
дамуы,
зертхананың
тар,
иялық
маңызы
жұмысы.
микроскоп
лабораторияд
Мақсаты.
а жұмыс істеу
Микроскопты
тәртібі
ң
иммерсиялық
жүйесімен
жұмыс істеу.
2.Микрооргани Бактерияның
Плакаттар,
змдердің
морф
биопрепарат Микробтарды
морфологиясы ологиясы
тар,
ң құрылысы
мен жіктелуі
микроскоп
3.Микрооргани
змдер
физиологиясы
4.Микрооргани
змдер
физиологиясы
Бояулар,
ерітінділер.
Бактерияларда
н препараттар
жасау әдістері.
Жай (
қарапайым )
бояу әдісі.
Микроскопиял
ық
саңырауқұлақт
ардың,
актиномицетте
рдің, ашытқы
саңырауқұлақт
ардың
морфологиясы
.
Плакаттар,
биопрепарат Бактериялард
тар,
ың боялу
микроскоп,б механизмі
ояулар,
ерітінділер
Плакаттар,
биопрепарат Микрооргани
тар,
змдердің
микроскоп, метаболизмі
саңырауқұла
қтар өсіндісі
Кесте 3
Бақылау түрі
6
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
5.Микрооргани
змдер
генетикасы
Бояудың
күрделі
әдістері: Грам
және
ЦильНильсен
әдісімен бояу,
боялу
механизмдері.
6.Инфекция
туралы ілім
Плакаттар,
Бактериялард Микроскоп,
ың спорасын микропрепа
және
раттар
капсуласын
анықтау
7.Иммунитет
туралы ілім
Бактерия
қозғалысын
анықтау
8.Антиген және
антиденелер.
Стерилизация
лау
әдістері.Қорек
тік
орталар,
компоненттері
,
олардың
жіктелуі
9.Ветеринарлық
-санитарлық
Микробтарды
микробиология ң
таза
ның
өсіндісін алу
мақсаттары.
әдістері,
СанитарлыАэроб
және
көрсеткіш
анаэроб
микробтар
микроорганиз
мдерді өсіру.
10.Инфекциялы Микроорганиз
қ
ауруларды мдердің
балау әдістері. өсінділік
Патогенді
қасиеттері
15 беттің 10 – сі
Плакаттар,
Күрделі бояу
биопрепарат негіздері
тар,
микроскоп
Спора мен
капсуланың
функциялары
Плакаттар,
Жіпшелер
биопрепарат қызметі
тар,микроск
оп
Плакаттар,
биопрепарат Залалсызданд
тар,
ыру әдістері
микроскоп,қ
оректік
орталар
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп,
анаэростат,
қоректік
орталар
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
Санитариялы сұрау,
қ
реферат,ми
микробиологя кроскопиял
ны
ық
мақсаттары.
препараттар
ды анықтау
Плакаттар,
биопрепарат Микрооргани
тар,
змдердің
микроскоп
қоректік
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
коккалар
11.Бруцеллалар Микроорганиз
мдердің
ферментативті
қасиеттері.Ми
кробтың түрін
анықтау
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп,
қоректік
орталар
12.Энтеробакте
риялар.Эшерих
иялар
туыстарына
жалпы
сипаттама
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп,а
нтибиотикте
р,
бактериофаг
тар
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп,
лаборатория
лық
жануарлар
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп,р
еакция
компонентт
ері
Плакаттар,
биопрепарат
тар,
микроскоп
,реакция
компонентт
ері
13.Топалаң
қоздырғышы
(сібір жарасы)
14.Патогенді
анаэробтар
15.Микобактер
иялар.Туберкул
ездің
қоздырғыштар
ына
жалпы
сипаттама
Антибиотикте
р
мен
бактериофагта
р,
алу
жолдары,
жіктелуі.
Бактериология
да
зертханалық
жануарларды
пайдалану .
Коллоквиум
Агглютинация
реакциясы
(АР)
Преципитация
реакциясы
(ПР)
16
Комплементті
байланыстыру
реакциясы(КБ
15 беттің 11 – сі
орталарда өсу ық
ерекшеліктері препараттар
ды анықтау
Ауызша
Қоздырғышта сұрау,
рдың
реферат,ми
морфофизиол кроскопиял
огиялық
ық
ерекшеліктері препараттар
ды анықтау
Ауызша
Қоздырғышта сұрау,
рдың
реферат,ми
морфофизиол кроскопиял
огиялық
ық
ерекшеліктері препараттар
ды анықтау
Қоздырғышта
рдың
морфофизиол
огиялық
ерекшеліктері
Ауруларды
балау
ерекшеліктері
Ауруларды
балау
ерекшеліктері
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
Р
17 ИФР және
ИФА/С/
реакцияларын
қоюды
меңгерү
18
Судың,
ауаның және
топырақтың
микрофлорасы
.
19 Патогенді
коккалар
20 Бруцеллезді
балау әдістері
21
Колибактериоз
қоздырушысы
22
Сальмонеллез
қоздырушылар
ы
15 беттің 12 – сі
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
23
Шошқа
тільмесі
қоздырушысы.
Листериялар
24
Пастереллалар
.
Антропозооно
з
обасының
қоздырушысы.
25 Патогенді
анаэробтар.
Қарасан,
қатерлі
домбығу,
ботулизм,
сіреспе
қоздырғыштар
ы.
26 Топалаңды
(сібір жарасы)
балау әдістері
27 Патогенді
микобактериял
ар. Туберкулез
және
паратуберкуле
з
қоздырушылар
ы.
28
Лептоспироз,
кампилобактер
15 беттің 13 – сі
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 14 – сі
иоз
қоздырушылар
ы.
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
Ауызша
сұрау,
реферат,ми
кроскопиял
ық
препараттар
ды анықтау
29 Микоз және
микотоксикоз
қоздырушылар
ы.
30 Қорытынды
бақылау
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ
Оқулықтар мен оқу-әдістемелік
Саны
құралдар
1
2
Негізгі
1.
Бияшев Б.К. Ветеринарная 15
микробиология и иммунология.
Алматы, 2007. – 417 с.
2. Костенко Т.С., Скаршевская 227
Е.И., Гительсон С.С. Практикум по
ветеринарной микробиологии и
иммунологии. – М.,1989.- 272с.
Студенттер
саны
3
Кесте 4
Қамтылу
пайызы
4
18
83
18
100
ПОӘК
042-18-23.1.48 / 01-2013
№__ басылым "____"
_________ 2013 ж.
15 беттің 15 – сі
8. ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер
8.1 Бияшев Б.К. Ветеринарная микробиология и иммунология. Алматы,
2007. – 417 с.
8.2 Булашев А Иммунология, Астана,2002
Қосымша әдебиеттер
8.3 Костенко Т.С., Скаршевская Е.И., Гительсон С.С. Практикум по
ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.,1989.- 272с.
8.4 Толысбаев Б.Т, Шоқанов Н, Булашев А, Бияшев Қ, Мал дәрігерлік
микробиология. Алматы,1999
8.5 Костенко Т.С, Скаршевская Е.И, Гительсон С.С Практикум по
ветеринарной микробиологии и иммунологии, Москва, 1989
8.6 Радчук Н.А. Ветеринарная микробиология и иммунология .-М.:
Агропромиздат, 1991.
8.7 Любашенко С.Я. Санитарная микробиология.-М.:
Пищевая
промышленность, 1980.
8.8 Сайдулдин Т.С Основы серологии.-Алматы: Ғылым, 1992
Документ
Категория
Филология
Просмотров
223
Размер файла
42 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа