close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

nmu.ua/files/kaf61/ukr/reglament_pmk

код для вставкиСкачать
Регламент проведення ПМК Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти , які відвідали всі передбачені навчальною програмою аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, що не менша за мінімальну.
Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80 . Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Структура підсумкового модульного контролю з дисципліни "Іноземна мова"
Етапи_
Форми контролю викладачем
контролю
1 Перевірка знань граматичногоматеріалу відповідно до програми:
- розв'язання тестів
2 Перевірка знань лексичного матеріалу та навичок усного мовлення:
- бесіда за темами модулю
Примітка:
• Студент допускається до другого етапу ПМК не залежно від отриманої оцінки за перший.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Середня оцінка за традиційною системою Бали 5 80
4.5 75
4 70
3.5 60
3 50
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів: І етап - 20 балів, ІІ етап - 60 балів (40%).
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
17
Размер файла
17 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа