close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова,6 клас (І сем/ 3,5 год.тижд)

код для вставкиСкачать
 Українська мова 6 клас
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005. За програмою -3 год. на тиждень; 105 год.
6 год - резерв годин для використання на розсуд учителя
За навчальним планом - 3,5 год.; 122 год.
Підручник:
Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.- К.:Освіта, 2006
І семестр (16 тиж.)ІІ семестр (18 тиж.)Рік (34 тиж.) год.год. 122 год. Фронтальні види контрольних робіт:
Форми контролю6 класІ сем.ДатаІІ сем.ДатаПеревірка мовної теми 3
1_____
2_____
331______
2______
3Письмо:
переказ
1
1 твір-1Правопис:
Диктант 1
1Аудіювання-1Читання мовчки1-
Розвиток мовлення
І семестрІІ семестрРік13 год.11 год.24 год.
№ з/пДата, класРеалізація змістових ліній програмиПриміткаК-ть год.МовнаМовленнєваСоціокультурнаДіяльнісна1.Вступ(1 год.). Краса і багатство української мови.Краса і багатство рідної мовиПовторення, узагальнення та поглиблення вивченого(5 год.)2. Словосполучення і речення. Головні члени речення; частини мови, якими вони виражені. Орфограми в значущих частинах слова.Краса і багатство рідної мовианалізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.Вічне життя українського слова.4. РМ № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові: адресант мовлення, адресат мовлення , тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).Побут українців5. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.Хатні обереги.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.6. Структура тексту. Тема і основна думка. Види зв'язку речень у тексті. Типи і стилі мовлення.Хатні обереги.7. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.Збереження традицій8. РМ №2. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв'язку речень у тексті. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю.Збереження традицій9. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Засвоєння стан дартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.Етика спілкування.Лексикологія (7 год.)10. Групи слів за їх походженням. Тлумачний словник. Словник іншомовних слів. Вимова та написання слів іншомовного походження.Історія народного житла, його інтер'єр.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.11. Активна і пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізмиІсторія народного житла, його інтер'єр.12. Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізмиЕтика спілкування13. Тренувальні вправи. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні.Етика спілкування14. Офіційно-ділова лексика.Етика спілкування15. РМ№3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Оголошення. Особливості їх побудовиЕтика спілкування16. Контрольна робота №1 Лексикологія (тести)Вічне життя українського слова.17. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення з теми "Лексикологія".Словотвір. Орфографія (8 год.)18. РМ №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Простий і складний планиВічне життя українського слова.19. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник.Вічне життя українського слова.20. РМ №5Докладний (усний) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Підготовка до усного контрольного переказу.Історія народного житла, його інтер'єр.21. РМ №6 Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту.Історія народного житла, його інтер'єр.22. Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький,буквосполученням -чн (-шн-).Гумористична скарбниця народуаналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.23. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).24. РМ №7 Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота).Декоративно-художнє оздоблення хати.
Учень визначає мотив і мету власної пізнавальної діяльності;
планує діяльність для досягнення мети;
здійснює план;
оцінює одержаний результат і робить відповідні корективи25. РМ.№8. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).Декоративно-художнє оздоблення хати.26. Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах. Вимова та наголошення складних слів; правильне вживання їх у мовленні.Гумористична скарбниця народу27. РМ №9. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі. Удосконалення писемного мовлення.Гумористична скарбниця народу Учень оцінює одержаний результат і робить відповідні корективи28. Творення складноскорочених слів, їх правопис разом і через дефіс; написання слів з nie-.Звичаї в сім'ї.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.29. Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.Звичаї в сім'ї.30. Контрольна робота №2 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія. Читання мовчки.Вічне життя українського слова31. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми "Словотвір. Орфографія"Наше духовне коріння.Морфологія. Орфографія (50 год.)
Іменник(18 год.)32. Загальна характеристика частин мови (1 год.)Наше духовне коріння.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.33. Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот. Іменники загальні і власні. Велика буква і лапки у власних назвах.Родинні обереги - джерело національного духу.34. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників.Родинні обереги - джерело національного духу.35. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множиниРодинні обереги - джерело національного духу.36. РМ №10 Повідомлення на лінгвістичну тему(усно) Слово як духовна святиня.
37. Відмінки іменників, їх значення. Уживання відмінкових форм іменників; кличний відмінок при звертанні; синоніміка відмінкових закінчень.Слово як духовна святиня.
38. РМ №11 Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру. Етика спілкування39. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.Рослинний і тваринний світ рідного краю.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.40. Відмінювання іменників І відміни.Рослинний і тваринний світ рідного краю.41. Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чол. роду в Р. в. Букви -а(-я), -у(-ю) в цих закінченнях.Рослинний і тваринний світ рідного краю.42. Тренувальні вправиУкраїнське народне мистецтво.43. Відмінювання іменників III відміни.Українське народне мистецтво.44. Відмінювання іменників IV відміни.Українське народне мистецтво.45. Тренувальні вправиУкраїнське народне мистецтво.46. Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.Історія виживання рідної мови.47. Тренувальні вправи. Історія виживання рідної мови.48. РМ №12. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.Побут українців. Хатні обереги.49. Повторення основних відомостей з теми "Іменник, відмінювання іменників."Пісня - душа народу.аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.50. Контрольна диктант.З історії кобзарства в Україні51. Аналіз контрольного диктантуЗ історії кобзарства в Україні52. Повторення основних відомостей з теми "Іменник, відмінювання іменників."Мамина колискова.53. Тренувальні вправи.Обрядові пісні.54. Контрольна робота №3 (тестові завдання). Іменник. Відмінювання іменників.Пісня - душа народу55. РМ № 13. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стиліІсторія виживання рідної мови.56. Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. Узагальнення вивченого Сиві гомери України.
аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності;
порівнює, систематизує, узагальнює їх;
виділяє головне з-поміж другорядного;
моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.57. Особливості творення іменників. Не з іменникамиСиві гомери України.
58. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -іин(я), -єнн(я),
-н(я), -инн(я), -ив(о)у -єв(о).Українське народне мистецтво. Плетіння. Мереживо.59. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.Твій рід.
60.
Тренувальні вправиТвій рід.
II семестр50..Способи словотвору іменників151.Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -іин(я), -єнн(я),
-н(я), -инн(я), -ив(о)у -єв(о).152.Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.153.РЗМ.Л&/2. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.154.РШ№13. Вибірковий (письмовий) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.1Прикметник55.Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.156.Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.157-58.Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення та правильне вживання в мовленні. Тренувальні вправи.259.Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників. Прикметники твердої і м'якої груп.160.РЗМ№14. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (підготовча робота).161.РЗМ№ 15. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (виконання роботи).162.РЗМ№ 16. Робота над помилками. Удосконалення написаного.163.Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.164.Тренувальні вправи.165.РЗМЛ17. Основні джерела матеріалу для твору і його система-гизація (практично). Простий план власного висловлювання. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень. Підготовка до усного контрольного твору.166.Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, •юсіньк-у -ськ-, -зьк-, -цьк-.167.Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-} -ьов-), -ми-, -ін-, -ичн-.168.РЗМ №18. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.169.Аналіз письмового твору. Написання не з прикметниками.170.Написання -н- і -нн- у прикметниках.171.Написання складних прикметників разом і через дефіс.172.РЗМ.Дй/Р. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.173.Написання прізвищ прикметникової форми.174.Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.175.Тематична контрольна робота №4 (тестові завдання). Прикметник. Творення прикметників, написання.176.Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми Прикметник.1
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
10 332
Размер файла
39 Кб
Теги
українська, тижд, год, мова, класс, сем
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа