close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация за програма Хоризонт 2020

код для вставкиСкачать
Информационен ден за представяне на Рамковата програма
на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ –
12.02.2014 г., Голям салон – БАН
Лансираща конференция за Рамковата програма на ЕС за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 1819.02.2014 г., Шератон София Хотел Балкан
Информационен ден за представяне на Рамковата
програма на ЕС за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“ – 12.02.2014 г., Голям салон - БАН
 Две презентации- Стъпки при кандидатстване (Марин Пандев и
Даниела Леви, Единен център за иновации – БАН) и Прилики и
разлики между Седма рамкова програма на ЕС и „Хоризонт
2020“ (доц. Албена Вуцова, СУ ”Св. Климент Охридски”)
 От м. март в БАН – Научен комплекс 1, IV –ти км, ул. "Aкад. Г.
Бончев", бл. 26-Б ще заработи Информационен център, който ще
консултира по Рамковата програма
Joint Innovation Centre of BAS,
http://www.jic-bas.eu/index.php
Хоризонт 2020
 Финансов инстумент, насочен към разрешаването на
основните предизвикателства и цели, стоящи пред ЕС –
непосредствено стабилизиране на финансовата и
икономическа система и създаване на икономически
възможности за бъдещето.
 Хоризонт 2020 цели да осигури конкурентоспособността и
благополучието на Европа в глобален мащаб чрез:
- стимулиране на икономическия растеж и създаване на
работни места
- интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
• Хоризонт 2020 е отворен за институти, университети и
малки и средни предприятия от ЕС (и от други държави като
допълнителни партньори)
Хоризонт 2020
Хоризонт 2020
 Обединява изследванията и иновациите
 Улеснява съвместната работа на публичния и частния сектор
за генериране на иновации
 Осигурява опростени административни процедури
H2020 обединява три отделни преди съществуващи
програми/инициативи:
 The 7th Research Framework Programme (FP7)
 Innovation aspects of Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP)
 EU contribution to the European Institute of Innovation and
Technology (EIT)
Хоризонт 2020 - структура
Spreading
excellence and
widening
participation
Science with
and for society
JRC
EURATOM
€ 79 billion from 2014 to 2020
FP7 vs. H2020
•
•
•
•
Focus
Budget
Continuation of
Structure
• Funding rate
•
RTD
•
Demo / Innov
• Overhead
• Time-to-grant
FP7
H2020
• Research
• ~ 54 billion
• FP6
• 4 blocks
• Research & Innovation
• ~ 80 billion
• FP7, CIP, EIT
• 3 pillars (research led,
industry led, top-down)
•
•
•
•
• 100%
• 70%, 100%
• 25%
• 8 months target
75%
50%
20%, 60%,actual…
12 months in aver.
FP7 vs. H2020
• Work
FP7
H2020
• Annual
• Bi – annual
• Different rules in
• Single set of rules
programmes
• Rules for
Participation
different blocks
• Ex-ante financial • If EU contribution is • Limited to coordinators
viability check
> 500.000 EUR
• Interest on pre – • To be declared (new • No interest bearing
bank-accounts, no declaration
projects no!)
financing
• VAT
• Not eligible
• Payments
• Within 45 days
• Eligible for those who cannot
recover
• Within 30 days
Опростяване на процедурите
 Портал за участниците „one stop-shop“ – предоставя информация,











възможност за комуникация с ЕК, подаване и управление на проекти
Едни и същи базови правила валидни за всички подпрограми
8 месечен срок до сключването на Grant Agreement
Без изискване на допълнителни промени в проекта преди сключване
на договор
Единна ставка за финансиране – 100% (в някои случаи 70% за
предприятия)
Единна ставка за непреки разходи – 25%
ДДС е легитимен разход за тези, на които не се възстановява
Финансови одити само на координаторите до 2 г. след края на проекта
Само електронна комуникация
Директна връзка с ЕК (без посредничеството на координатор)
Без time-sheets за персонала, работещ на пълно работно време по
проекта
Разходи персонал BG – да отговарят на обичайното заплащане в
институцията (възможност да се дадат допълнителни
възнаграждения като бонуси)
Критерии за оценка
 (1) Високи постижения (Excellence) – Научни и/ или
технологични
Най-важният критерий ще бъде високото
качество на проектното предложение
научно
 (2) Въздействие (Impact) – Потенциално въздействие
чрез разработване, разпространяване и приложение на
резултатите от проекта
 (3) Изпълнение (Implementation) – Качество и
ефективност на изпълнението и управлението на
проекта
Priority 1. Excellent Science – €24.4 B
Отговаря на критичната необходимост от
подсилване и разрастване на високите постижения
на научната база на ЕС, от осигуряване на
изследвания и талант от световна класа, които да
гарантират дългосрочна конкурентоспособност и
благополучие на Европа
Приоритетни области:
 European Research Council
 Future and Emerging Technologies (FET)
 Marie Sklodowska-Curie actions
 Research infrastructures
Priority 2. Industrial Leadership – €17.0 B
Запазване и повишаване на водещите позиции в
промишлеността на ЕС чрез стимулиране на частния
сектор да инсвестира в изследвания & развитие и
иновации,
насърчаване
на
изследванията
и
иновациите чрез поставен от бизнеса дневен ред и
ускоряване разработването на нови технологии
Focus areas:
• Leadership in enabling and industrial
technologies (LEIT)
• Access to risk finance
• Innovation in SMEs
Priority 3. Societal Challenges – €29.7 B
Увеличаване на ефективността на изследванията и иновациите в
отговор на ключови обществени предизвикателства. Дейностите
трябва да се осъществяват посредством основан на предизвикателства
подход, обединяващ ресурси и знания от различни области,
технологии и дисциплини.
Приоритетни области:
 Health, demographic change and well-being (Здраве, демографска
промяна и благополучие)
 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime
and inland water research
 Secure, clean and efficient energy
 Smart, green and integrated transport
 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective
Societies (Европа в един променящ се свят – приобщаващи,
иновативни и мислещи общества)
 Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its
citizens (Сигурни общества – Защита на свободата и сигурността
на Европа и нейните граждани)
Отворени покани за предложения 2014-2015
Приоритетна област „Здраве, демографска промяна и благополучие“
(Health, demographic change and well-being)
Релевантни теми в рамките на „Персонализиране на здравето и
грижите“ (PERSONALISING HEALTH AND CARE)
 PHC-01-2014: Understanding health, ageing and disease:





determinants, risk factors and pathways
PHC-17-2014: Comparing the effectiveness of existing healthcare
interventions in the elderly
PHC-26-2014: Self management of health and disease: citizen
engagement and mHealth
PHC-22-2015: Promoting mental wellbeing in the ageing
population
PHC-04-2015: Health promotion and disease prevention:
improved inter-sector co-operation for environment and health
based interventions
PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient
empowerment supported by ICT
Отворени покани за предложения 2014-2015
Приоритетна област „Европа в един променящ се свят –
приобщаващи, иновативни и мислещи общества“ (Europe in a
changing world - inclusive, innovative and reflective Societies)
 Релевантни теми в рамките на „Младото поколение в иновативна,
приобщаваща и устойчива Европа“ (THE YOUNG GENERATION
IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE)
 YOUNG-1-2014: Early job insecurity and labour market exclusion
 YOUNG-5a-2014: Societal and political engagement of young




people and their perspectives on Europe
YOUNG-5b-2014: Societal and political engagement of young
people and their perspectives on Europe
YOUNG-2-2014: Youth mobility: opportunities, impacts, policies
YOUNG-4-2015: The young as a driver of social change
YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better policies
for growth and inclusion in Europe
Отворени покани за предложения 2014-2015
 Приоритетна област „Сигурни общества – Защита на свободата и
сигурността на Европа и нейните граждани“ (Secure societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens)
 Релевантна тема в рамките на „Устойчивост при бедствия:
предпазване и осигуряване на обществото, включително
адаптиране към промените в климата“ (DISASTER-RESILIENCE:
SAFEGUARDING AND SECURING SOCIETY, INCLUDING
ADAPTING TO CLIMATE CHANGE)
 DRS-21-2014: Ethical/Societal Dimension topic 2: Better
understanding the links between culture, risk perception and
disaster management
Specific objective. Spreading excellence and widening
participation €816 M
 Използване на потенциала на таланти на Европа, максимизиране и
широко разпространение в ЕС на предимствата на икономиката,
ръководена от иновации, в съответствие с принципа за високи
постижения
 Неравенства в изследванията и иновациите: 4 категории според
иновационни дейности (България в последната), разделение на high
& low performing countries. Специална програма, насочена към 15 low
performing countries (вкючително България).
Приоритетни области:
 Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions
 Twinning of research institutions
 ERA chairs
 Policy Support Facility (PSF)
 Supporting access to international networks for excellent researchers and
innovators who lack sufficient involvement in European and international
networks
 Strengthening the administrative and operational capacity of transnational
networks of National Contact Points
Specific objective. Science with and for society €462 M
 Изграждане на ефективно сътрудничество между науката и
обществото, подпомагане набирането на нови таланти за науката,
съчетаване на високите научни постижения с със социалната
ангажираност и отговорност
Приоритетни области:
 Make scientific and technological careers attractive and foster sustainable
interaction stakeholders
 Promote gender equality
 Integrate society in science and innovation issues, policies and activities
 Encourage citizens to engage in science and promote the diffusion of sciencebased activities
 Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research
 Develop the governance for the advancement of responsible research and
innovation by all stakeholders
 Take due and proportional precautions in research and innovation activities potential environmental, health and safety impacts
 Improve knowledge on science communication (scientists, general media and
the public)
Полезни връзки
 Информация за програмата Хоризонт 2020





http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Портал за участниците
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Възможности за финансиране от ЕК в периода 2014-2020 г. (менюта
вляво – Хоризонт 2020 и други програми)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html
Отворени покани за предложения 2014-2015
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti
es/h2020/index.html
Как да участваме в Хоризонт 2020 (менюта вляво включват онлайн
наръчник /регистрация, потребителски акаунт, търсене на
партньори/, документи, и др.)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/ind
ex.html
Хоризонт 2020 Helpdesk
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/res
earch_enquiry_service.html
Документ
Категория
Презентации по английскому языку
Просмотров
17
Размер файла
8 898 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа