close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект

код для вставкиСкачать
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 20
Формування інформаційної компетентності
учнів з використанням проектної технології
у діяльності шкільної бібліотеки
АНІКІНА Т.М.
бібліотекар
кваліфікаційна
категорія
«провідний
бібліотекар»
Маріуполь
2008
1
ЗМІСТ
Стр
1.Передумова
2
2.Концептуальні положення
3
3.Проект «Книга в нашому житті»
7
4.Додатки до проекту :
- інформаційний лист
15
-«Тиждень дитячої та юнацької книги»
16
- класна година «Книга в моєму житті»
19
-Ток-шоу «Поговоримо про …книгу
23
- Ранок «Книга наш друг та порадник»
29
5.Список літератури
32
2
1. ПЕРЕДУМОВА.
Освіта 21 століття має випереджальний характер, тобто
націлена у майбутнє, на розв’язання проблем нового століття , розвиток
ключових компетенцій учнів, формування в них проектної культури, нових
способів мислення та діяльності. У структурі навчання посилюється роль і
значення освоєння різноманітних способів діяльності, підвищення їхньої
технологічності ,створення умов для активної соціальної дії ,проектної,
дослідницької діяльності. Формування компетентності учнів у проектній
діяльності , тобто їхньої здатності мобілізувати знання у реальній життєвій
ситуації - найактуальніша проблема інноваційної школи.
Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті – це інструмент, який
створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій/
соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо/
і
самостійності учня в осягнені нового ,стимулюючи його природну
допитливість і творчий потенціал.
Сила методу проектів у поєднані теорії з практикою,пов’язані всієї
навчальної і виховної роботи з життям. Проект передбачає чітке
формулювання мети-результату в розв’язанні учням життєвої проблеми. Під
час виконання проектів вирішуються освітні,розвивальні й виховні завдання.
Метод проекту сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних
здібностей і нахилів дитини, учить творчо мислити та інтелектуально
вдосконалюватись.
Бібліотека школи –це інформаційний та соціокультурний центр школи. Нова
філософія навчання та виховання учнів зосереджує увагу на тому , що
бібліотека школи здійснює постійний пошук активних форм роботи з
учнями щодо вироблення вміння орієнтуватися у зростаючому потоку
інформації. Використання інноваційних технологій педагогічної науки у
бібліотечної практики допомагає формуванню сучасного компетентного
користувача інформації . Серед них –метод проектів.
Рівень інформаційної культури сучасної людини можна визначити як
усвідомлення своїх потреб, знання загальнодоступних джерел інформації,
вміння користуватись цими джерелами, оволодіння методами дослідницької
діяльності. Саме метод проекту надає широкі можливості для формування
цих умінь і навичок. Таким чином використання методу проектів це
важливий шаг в розвитку бібліотечної діяльності.
3
Концептуальні положення :
Робота над проектом –практика особистістно
орієнтованого навчання та
виховання в процесі конкретної праці учня,на основі його вільного вибору,з
урахуванням його інтересів. Для педагога-це прагнення знайти розумний
баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та
навичками.
Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність
учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж
визначеного відрізка часу.
Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів
якої – не будь проблеми, яка передбачає,з одного боку, використання
різноманітних методів, засобів навчання та виховання, а з другогоінтегрування знань, умінь, з різних галузей науки, техніки, творчості.
Результати виконання проектів повинні бути «відчутні», якщо це теоретична
проблема, то конкретне її рішення, якщо практична –конкретний результат,
готовий до впровадження.
Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності
дослідницьких, пошукових,творчих за своєю суттю методів,прийомів,засобів.
Таким чином, суть проектної технології - стимулювати інтерес учнів до
певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та
через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки
проблем, показати практичне застосування надбаних знань.
Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих
дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні
навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання,
вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається
критичне мислення, сфера комунікації тощо.
4
Основними завданнями технології є:
 Не лише передати учням суму тих
чи інших знань, а навчити
здобувати ці знання самостійно, вміти застосувати їх для розв’язання
нових пізнавальних і практичних завдань.
 Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності
працювати у різноманітних групах, виконуючі всілякі соціальні ролі.
 Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами,
різними точками зору на одну проблему.
 Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами:
збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок
зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Основні вимоги проектної технології:
1.наявність значущої проблеми;
2.практична,
теоретична,
пізнавальна
значущість
передбачуваних
результатів;
3.самостійна діяльність учнів;
4.структування змістової частини проекту;
5.використання дослідницьких методів .
Розрізняють такі типи проектів.
Дослідницькі
визначеної
проекти-потребують
мети,
актуальності
добре
обміркованої
структури,
предмета
дослідження,
соціальної
значущості, продуманості методів.
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури, вона
розвивається,підпорядковуючись кінцевому результату.
Ігрові проекти – учасники беруть собі визначені ролі,обумовлені
характером і змістом проекту.
5
Інформаційні проекти - спрямовані на збирання інформації про який не
будь
об’єкт,явище,на
ознайомлення
учасників
проекту
з
цією
інформацією.
Практико-орієнтовані проекти – результат діяльності учасників чітко
визначений з самого початку, він орієнтований на соціальні
інтереси
учасників.
За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні.
За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та
групові.
За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі, середньої
тривалості,довготривалі.
Загальна схема технології проектного навчання складається з таких етапів:
підготовчий , планування, ,збір інформації,аналіз, подання й оцінка
результатів.
Педагогічна теорія і практика переконливо засвідчили ,що ефективність
системи навчання вища,якщо учень сам стає суб’єктом навчання. Активна
позиція
учня
і
реалізація
принципу
«вчитися,діючі»
є
важливою
характеристикою проектної роботи.
Глибинність і новизна дослідження проектної діяльності 12-річної школи
вимагає осмислення сутності і механізмів
розробки
поетапної
методики
педагогічного проектування,
проектування
педагогічних
систем,
переведення на технологічний рівень освітнього процесу.
Проектування завжди виступає як надання існуючим об’єктам нової якості,
нової форми.
Метод проектів – це одна із форм роботи ,яка допомагає молодій людині
ввійти в активну соціальну дію, попробувати себе в різних видах діяльності
та знайти своє місце в житті.
6
Орієнтований перелік проектів у діяльності шкільної бібліотеки протягом
навчального року :
Навчальний рік
Практичноорганізаційні
проекти
Інформаційні
проекти
Вересень
ТИ читач, та я
читач
День міста
Жовтневі
зустрічі
День вчителя
Листопад
Тиждень
шкільної
бібліотеки
День української
писемності
Грудень
Тиждень
шкільного
підручника
Новорічний
вернісаж
Тиждень
народознавства
День соборності
України
Довідковоінформаційний
тиждень
День рідної мови
День захисника
Вітчизни
Березень
Тиждень дитячої
книги
Дні пам’яті
Т.Г.Шевченко
Квітень
Шкільний
підручник -2008
Тиждень
навколишнього
середовища
Вахта пам’яті
Травень
Декада
повернення книг
Жовтень
Січень
Лютий
7
Загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 20
ПРОЕКТ З ТЕМИ :
« КНИГА В НАШОМУ
ЖИТТІ»
АНІКІНА Т.М.
бібліотекар
кваліфікаційна
категорія
«провідний
бібліотекар»
Маріуполь
2008
8
Актуальність :
Економічні,соціальні,політичні
і
культурні
зміни,які
відбуваються
сучасному українському суспільстві вимагають якісного
особистості,як
компетентної,досвідченої,
життєздатної
у
формування
людини.
Інноваційний освітній простір ХХ1 століття будуть визначати особистісне
зорієнтоване навчання, проектні, ігрові технології кооперативного навчання,
технології дистанційного навчання.
Як зазначено в Державному стандарті базової і повної середньої освіти «У
державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки, зростає роль
уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та
оцінювати і застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності».
Бібліотека, як соціокультурний центр в школі, осередок духовної та
просвітницької роботи, сприяє виконанню освітянських вимог.
Головним завданням бібліотеки є виховання досвідченого, компетентного
учня - читача, який вміє орієнтуватися у
постійно відчуває
потяг
великому обсязі інформації,
до здобуття нових знань, до самоосвіти та
самореалізації . Дуже важливо також вміти правильно проаналізувати
одержану інформацію, зберегти, переробити та передати її, створити нову
інформацію на якісно новому рівні.
Але протягом
останнього часу спостерігається
спад читацької
активності,престижності читання,як самоосвітнього та творчого процесу.
Підвищення інтересу сучасного учня до читання літератури та періодичних
видань, створення позитивного іміджу
читача, залучення до
активного
читання інших учнів школи,використання інноваційних технологій в роботі
бібліотеки – саме на це спрямований наш проект.
9
Завдання проекту:
 Моніторинг читання учнів в бібліотеках району та школи ;
 Виявлення кращих читаючих класів та кращих читачів школи;
 Формування
основних
життєвих
компетентностей
/самоосвітньої,інформаційної,полікультурної ,комунікативної та ін./;
 Розвиток творчих можливостей дитини ,розкриття її індивідуальності.
Мета проекту:
 Залучення учнів до активного читання та підвищення ролі книги у
формуванні
компетентного
учня
здатного
до
самоосвіти
та
самореалізації.
Термін дії проекту - січень - березень 2008 року.
Категорія : учні 1-11 класів,педагогічний колектив.
Керівники проекту: бібліотечна рада, бібліотекар.
Етапи реалізації проекту.
І. Діагностично-прогностичний –січень 2008.
Мета:
 Вивчення читання учнів школи у бібліотеках району та в шкільній
бібліотеці;
 виявлення рівень читацької активності класу.
10
Зміст:

створення мобільних групп учнів у кожному класі, для учасьті у
роботі проекту ;
 моніторинг читання учнів школи за 1 семестр 2007-2008 навч. року;
 вивчення читання учнів у бібліотеках района ;
 дослідження
рівня читання в класі, ставлення до книгі /міні-твори
учасників проекту/
ІІ. Етап дослідження-лютий 2008.
Мета:
 організація в процесі колективної проектної діяльності творчого
потенціалу учнів та учнівських колективів.
Зміст:
 збір інформації , обробка та аналіз результатів
моніторингу читання
учнів за 1 семестр 2007-2008 навч. року;
 обговорення та проведення інтерактивних форм і методів роботи з
учнями/класні години, захист читацьких формулярів,конкурсів,
вікторин,анкетування ,інтерв’ю,міні-твори./;
 створення читацького щоденника класу , щодо участі у проекті
«Книга в нашому житті».
ІІІ. Етап визначення ефективності в роботі-березень 2008.
Мета:
 реалізація творчих надбань учасників проекту у практичній
діяльності.
Зміст:
11
 підготовка і проведення творчих виховних заходів у рамках «Тижня
дитячої та юнацької книги» , як узагальнення роботи проекту;
 презентація «Найкращий читач-2008», «Найкращий читаючій клас2008», презентація проекту;
 Підготовка матеріалів для впровадження у практичну діяльність.
Забезпечення проекту:
Основні нормативної –правові документи:
- Державний стандарт базової і повної загальної освіти;
- Регіональні програми розвитку освіти;
- Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»;
- Положення «Про бібліотеку загальноосвітнього закладу.»;
- Методичні рекомендації МОН України,Міністерства культури та туризму
України.
Матеріальне-технічне забезпечення проекту:
Інтернет;
- мультимедійні засоби;
- науково-методична література;
-ДБА бібліотеки;
- картотеки,каталоги.
12
Перелік заходів:
o Аналітична діяльність;
o Конкурси ;
o Вікторини;
o Вернісаж стінних газет;
o Виставка малюнків;
o Ток-шоу «Поговоримо про книгу»;
o Літературний ранок «Книга наш друг та порадник»;
o Класні години «Книга в нашому житті»;
o Інформаційні години .
Очікувані результати:

Отримання результатів моніторингу читання учнів школи та
диференціація читачів за групами читання ;

Виявлення читачів, здатних до творчої діяльності

Складання системи роботи з окремими групами читачів щодо
активізації читання учнів.

Удосконалення інформаційної культури школярів,

Створення позитивного іміджу «Кращого читача школи»
13
Стислий зміст проекту «Книга в нашому житті».
Робота
проекту спрямована на підвищення ролі книги в житті школи та
активізації читання учнів школи у шкільній бібліотеці . Проведено роботу
щодо
створення організаційного комітету
та розробку робочого плану
проекту. До оргкомітету проекту ввійшли представники адміністрації,
педагогів та учнівського колективу школи, бібліотекар, який очолював
безпосередній контроль та організацію роботи
проекту. У кожному класі
створено робочу групу з реалізації проекту з 5-х чоловік. Ці учні виконували
ролі дослідників,художників, редакторів стінних газет , аналітиків та
режисерів.
На першому етапі проекту біло зайняти дослідники та аналітики, які вивчали
читання учнів школи в бібліотеках міста: у міській дитячій бібліотеці ім.
К.Чуковського , у міській бібліотеки для дорослих ім. Лесі Українки, в
дитячій бібліотеці профкому ОАО ММК ім. Ілліча та в шкільній бібліотеці
за 1 семестр 2007-2008 навчального року. У бібліотеки школи проводились за
планом роботи бібліотечні уроки та зустрічі з читачами , всі учасники яких
заповнювали анкети та відповідали на питання інтерв’ю «Яке місто посідає
книга в вашому житті ?».
На другому етапі проекту проводився підсумок моніторингу читання учнів
за 1 семестр 2007-2008 навчального року. В усіх класах школи проведені
виховні години та класні години за єдиною темою «Книга в нашому житті»,
захист
читацьких формулярів, конкурси
«Кращий
читач», уроки
позакласного читання «Мої улюблені книги», учнями 6-х класів написані
мині-твори «Який я читач ?».У кожному класі школи створені
читацькі
щоденники «Книги у нашому житті», в яких відображається участь класу у
проекті.
Третій етап проекту співпав з проведенням у школі « Всеукраїнського тижня
дитячої та юнацької книги»/додаток № 2/ ,який розпочався
пізнавальним
підготовленим
заходом для1-4 класу «Книга-твій друг
цікавим та
та порадник»
3класом/вчитель Гічкіна Л.Д./Цей клас за активну участь
14
у проекті було нагороджено дипломом «Кращі друзі бібліотеки».Грамоти та
подарунки від батьківського комітету школи одержали
18 кращих читачів
початкової школи. Для учнів 5-9 класів відбулось свято –презентація кращих
читаючих класів , яке проходило в формі ток- шоу «Поговоримо про книгу» .
Для участі у заході були запрошені робітники бібліотеки ім. .К. Чуковського,
вчителі школи та кращі читачі 5-9 класів. Кращі читаючі класи та 21 кращий
читаючий
учень були відзначені на святі подарунками та дипломами.
Протягом тижня кожний клас взяв участь у конкурсі на кращий малюнок,
стіннівок, побував на виставках новинок літератури, виставки - лабіринту,
книжковому вернісажі та презентації періодичних видань.
Вся робота за проектом «Книга в нашому житті»проходила в тісній співпраці
з вчителями,класними керівниками, дитячою бібліотекою ім. К. Чуковського.
Роботу за проектом вирішено продовжити ,участь кожного класу в роботі з
книгою відображати в читацькому щоденнику класу «Книга в нашому
житті».
У практику роботи шкільної бібліотеки загальноосвітньої школи № 20
проектна діяльність впроваджена у 2008 році. Робота проекту «Книга у
нашому житті» викликала багато відгуків у читачів бібліотеки ,учні з
задоволенням брали участь у роботі проекту, у конкурсах та змаганнях ,які
проходили в рамках проекту. Проект виявив учнів ,які мають здібності до
малювання ,до творчої та дослідницької діяльності. Наслідком роботи
проекту є створення системи роботи щодо активізації читання з
недостатньо читаючими учнями, яка відображена в річному плані роботи
школи, створення позитивного іміджу читаючого учня в школі
15
Інформація про підсумки проекту
«Книга в нашому житті»
ЗОШ № 20 ,2008 рік.
Переможцями проекту стали :
 2-а клас ,вчитель Дунець І.М.
 5-а клас .кл.кер. Желіба Н.В.
 7-а клас,кл.кер. Казаку Т.М.
 10-а клас,кл.кер. Лісенкова Е.Ф.
Учні класів :

прочитали найбільшу кількість книжок (2-а кл.,7-а
кл.),

брали активну участь у роботі проекту(5-а кл.,2-а
кл.,2-б кл.,3 кл.,)

провели моніторинг рейтингу читачів у бібліотеках
міста(6-а кл..7-а кл.,10-й кл.),

представили цікаві роботи на конкурс стінних
газет(10-й кл.,5-й кл.,8-й кл. ,7-б кл.) ,

малюнків ( 2-а кл.,4-акл.,4-б кл.,5-й кл.,6-а кл.,),

міні-творів(10-й кл.,6-й кл.,5-й кл.,8-й кл.)
Переможцями проекту стали 32 учня - читача шкільної
бібліотеки, які були нагороджені грамотами та подарунками
від батьківського комітету школи
Вітаємо
переможців!!!!!
16
Тиждень дитячої та юнацької книги
/як узагальнення проекту «Книга в нашому житті»/
Щороку в березні бібліотеки для дітей та юнацтва ,всі хто любить
книгу, хто бере участь у її створенні та пропаганді відзначають традиційне
свято – Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги .Ідея проведення
книжкового свята виникла у важкі для країни роки війни в дитячого
письменника Лева Кассіля .
У незалежній країні Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької
книги було засновано відповідно до спільної постанови № 2 /12 Міністерства
культури і мистецтв України, Міністерства освіти і науки України ,
Міністерства України в справах сім ї ,дітей та молоді, Товариства книголюбів
України, Національної спілки письменників України ,Міжнародної асоціації
українських дитячих письменників, видавців ,діячів культури , Дитячого
фонду України, Державного спеціалізованого видавництва дитячої
літератури «Веселка» від 22 лютого 1993 року «Про започаткування
проведення Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги» .
Протягом семи днів –з 24 по 31 березня всіх юних відвідувачів всіх
дитячих бібліотек країни чекають дивовижні мандрівки неосяжним
всесвітом цікавих книг. Цікаві заходи з інтерактивними формами
проведення готують в шкільній бібліотеці ЗОШ № 20.Проводяться вони
разом з робітниками дитячих бібліотек ,вчителів школи, за участю
батьківського комітету та самих учнів.
Мета проведення Тижня дитячої книги - залучення до читання дітей
всіх вікових категорій ,прищеплення любові до книги та формування
читацької свідомості ,навичок систематичного читання як основи
самовдосконалення особистості.
17
Всеукраїнський Тиждень дитячої та юнацької книги
24.03.2008
« У дружбі з книгою»
1. «Книга твій друг та порадник»- відкриття Тижня Дитячої книги
1-4 кл.
Анікіна Т.М.
Гічкіна Л.
Желіба Н.В.
2. «Нові книги –нові друзі»- виставка новинок літератури
7-11 класи
25.03.08
25.03.09
Анікіна Т.М.
«Книга в нашому житті»
1.Єдина виховна класна година «Книга в нашому житті»
1-11 класи
Класні керівники
Вчителі початкових
класів
2. «Інформаційна компетентність читача»
10-11 кл.
бібліотечний практикум
Кл. Керівники ,Анікіна Т.М.
3. «У світі пригод та фантастики» книжкова виставка-лабиринт
8-9 кл.
Анікіна Т.М. актив
18
26.03.08
«Навчання з захопленням»
1. «Лабіринтами шкільних наук» - книжковий вернісаж
5-9 кл.
2. «У світі книг» брейн-рінг.
6-і класи
Анікіна Т.М. ,актив
Анікіна Т.М.
Кл. Керівники
3. Конкурс на кращий малюнок «Книга в нашому житті»
2-7 кл.
Кл. Керівники, актив
27.03.08
«Подорож до планети Періодики»
1. «У Світі цікавих новин та повідомлень» презентація
періодичних видань.
2-4 класи
2 перерва
Анікіна Т.
5-8 класи
3 перерва
кл.кер..
9-11 класи
4 перерва
2.Конкурс стінних газет «Книга в нашому житті»
2-11 класи
Кл .керівники
актив
3. «Що , ДЕ ,КОЛИ» - інформаційна хвилина для педагогів.
Анікіна Т.М.
28.03.08
1.Ток –шоу «Поговоримо про ..книгу»,
«Книга в нашому житті»- підсумки проекту.
 Презентація кращих читаючих класів
 Нагорода кращих читачів школи
 Зустріч із цікавим гостем.
19
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 20
ПРОЕКТ
СЦЕНАРІЯ КЛАСНОГО ЧАСУ
«КНИГА В МОЄМУ ЖИТТІ»
/для учнів російськомовного класу/
Лисенкова К.Ф.
вчитель –методист
Анікіна Т.М.
бібліотекар
Маріуполь
2008
20
Цель:возрождать
интерес
к
книге;расширять
литературный
кругозор;воспитывать вдумчивого и внимательного читателя; формировать
информационную и личностную компетентность старшеклассников.
Оборудование
:
иллюстрации
художественных
выполненных учащимися; изречения о книге.
произведений,
Форма проведения: интерактивная.
Новых книг живые строки
открывают путь широкий,
Жить без книг мы не смогли бы,
дорог нам их вечный свет.
?
ЭТАПЫ РОБОТЫ
1.Вступительное слово о книге.
Книга наш верный помощник во всем.Трудно даже представить,что
делало бы человечество без книг, которые несут не только информацию , но
дают нравственные уроки жизни и формируют компетентную личность. Врач
читает, чтобы лучше лечить людей, рабочий читает, чтобы повысить
рабочую квалификацию; учитель не расстается с книгой, чтобы постоянно
повышать свое профессиональное мастерство и растить достойных граждан
своей страны. Хорощая книга помогает понять окружающий мир. Но книга
только тогда принесет пользу и окажет помощь , если читатель вдумчивый и
внимательный. Нельзя книгу читать поверностно, пропуская неинтересные
страницы. Нужно читать с пользой дела. Как многим помогла книга?
Все вы помните , какую роль сыграла книга в судьбе М.Горького.
Неслучайно он говорил «Всему хорошему в жизни я обязан книгам». Из
простого мальчика не совсем благополучной семьи он превратился в
высокообразованного, эрудированного и грамотного человека. А усердие и
желание выбраться из мещанской среды Чехова ?Он тоже совершил своего
рода героизм: через образование он «по капли выдавливал из себя раба».И
книга сделала свое дело: имя мещанского мальчика из провинциального
Таганрога стало знаменитым на весь мир.
21
1.Лихачев Д.С.,интеллигент России ХХ века,так писал о роли книги:
«Литература дает вам колоссальный, обширный и глубочайший опыт жизни.
Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство
красоты но и понимание,-понимание жизни,всех ее сложностей, служит вам
проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами
сердца людей,- одним словом, делает вас мудрым. Но все это дается только
тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное кроется
часто именно в мелочах.А такое чтение возможно только тогда, когда вы
читаете с удовольствием».
Книга в доме – это показатель культуры человека.Римский оратор Цицерон
считал: «Дом, в котором нет книг, похож на тело без души».Много еще
можно привести примеров огромного влияния и воздействия книги на судьбу
человека.
2Анализ чтения учащихся 10 класса.( см.приложение)
3.Мини-инсценировка «Судьба книжки»
Примечание:выходят две ученицы,их костюмы – обложки книги.
«Алгебра», одна чистая, красивая, другая –растрепанная, грязная.
Ведущий: Чтобы узнать хороший ученик или нет,достаточно посмотреть на
его книги. Встретились две ученицы.
1-я ученица : Ну,что за жизнь у нас, подружка,
Ну просто стыд и срам такой,
Всегда одетая я грязно,
Не бережет хозяин мой
2-я ученица: А я чистюля всем на зависть,
Люблю порядок я такой.
Дружу я с Панченко Максимом,
А он и есть хозяин мой.
Ведущий : Давайте, ребята дружить с книгой, чтобы она была не в обиде на
нас, содержать их в чистоте, потому что они –нам первые друзья, наставники,
учителя.Давайте вместе скажем : «Вечно живи, книга !».
4.Интелектуальная игра по страницам художественных произведений
«Что?Где?Когда?»
22
Примечание :против команды 10 класса выступают уч-ся 8 класса (они
составили вопросы и учитель литературы.
5.Вернисаж. . Путешествие по импровизированной выставке лучших
иллюстраций учащихся на художественные произведения.
Примечание : Экскурсию проводит ученик-экскурсовод.
6.Конкурс на лучшее мини – сочинение на тему « Книга в моей жизни».
Примечание :работы написаны раньше, идет их чтение и обсуждение,
определяется автор лучшей роботы.
7.Парад литературных героев «Кто есть кто?»
Примечание :выходят учащиеся с элементами одежды литературных
героев.Задача: назвать героя произведений.
8.Викторина.Конкурс эрудитов.
Примечание: класс делится на три группы.Экспертная группа из числа 2-х
учащихся,наблюдает за ходом игры. И определяет победителя.
-Подберите героям пару любимых женщин :
Меджун - Лейла
Кай – Герда
Руслан – Людмила
Ромео – Джульета
Одиссей – Пенелопа
Фауст – Маргарита
Дон Кихот - Дульсинея
Гамлет – Амелия
Печорин – Вера
Минский – Дуня
Тургенев – Полина Виардо
Есение – Айседора Дункан
Обломов – Ольга
Паратов – Лариса
Джим – Дела
Петрарка – Лаура
Данте - Беатриче
-Из какого произведения эти строки: Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси !
Чего ты хочешь, попроси…
Дай окроплю святой водою
23
(Е.Онегин)
-Из какого произведения строки: «Право,мне нечего вам сказать…Однако
прощайте, мне пора…я спешу…Благодарю, что не забыли…Ну
полно,полно!Неужели я не тот же? Что делать?Каждому своя дорога» (Герой
нашего времени М.Лермонтов).
-чья это характеристика : «Я смешной человек…Я знаю, что я смешной
человек.Да разве людей казнят за то ,что они смешны?...Ох,ох?Как мне
жить!Как жить!» ( А.Островский. «Бесприданница»)
-что имел в виду герой, говоря : «…из всех земных благ есть только одно,
достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним .» Кто этот
герой ? (Бальзак.Гобсек.Золото)
-кому адресованы слова : «Вот злонравия достойные плоды» (Д.И.Фонвизин.
«Недоросль».Простаковой.
-кто и о ком сказал : «…сатиры смелый властелин»
( А.С.Пушкин – о Фонвизине )
-его можно назвать предпринимателем,мошенником, авантюристом. Кто он?
( Н.Гоголь « Мертвые души».Чичиков Павел Иванович)
-какой писатель сатирически изображает хозяев города, используя такие
художественные приемы , как гротеск.
(М,Е,Салтыков-Щедрин.История одного города»)
-какой русский писатель в своих произведениях раскрывал «диалектику
души»? (Л.Н.Толстой)
-кто писал сказки для «людей изрядного возраста»?
(С.-Щедрин)
-кто автор романа «Плаха»(Чингиз Айтматов)
9.Рефлексия.Что изменилось в вашем отношении к книге?
10.Благодарности уч-ся за совместный проект классного часа.
Постскриптум.Вопросы для интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» и
лучшее мини – сочинение прилагаются.
24
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 20
ТОК –ШОУ
«ПОГОВОРИМО ПРО КНИГУ»
для 5-9 класів
АНІКІНА Т.М.
бібліотекар
Маріуполь
2008
25
Мета: підсумок проекту «Книга в нашому житті», підвищення значення
книги в житті учнів школи,створення позитивного іміджу читача у школі.
Обладнання : виставка новинок літератури, малюнків учнів, стіннівок на
тему «Книга в нашому житті».
Форма проведення : ток –шоу.
1.Ведучий : Доброго дня! З Вами ток-шоу «Поговоримо про…» та його
ведучі учениці 7-а класу. Сьогодні ми зустрілись, щоб оголосити підсумки
проекту «Книга в нашому житті» Тема сьогоднішньої зустрічі-КНИГА.
2.Ведуча : Шкільний проект «Книга в нашому житті»завершився!Ми
познайомимо Вас з найкращими читачами нашої школи - переможцями
конкурсу «Кращий читач року-2008».
1.Запрошуємо на сцену першого учасника .Це Кудяшева Марія учениця 7-а
класу. Вітаємо Вас , Марія. Розкажіть нам про себе, коли ви почали читати
книжки самостійно? Яка найулюбленіша книга ? Яке місце займає книга в
вашому житті ?
Поздоровляємо тебе ,Марія!
2.Наступна гостя Носаченко Катя. За 1 семестр навчального року Катя
прочитала 31 книгу, що допомогло їй стати кращою читачкою в класі.
Катя! Дай відповідь на наші питання :
- які книжки ви полюбляєте?
- який предмет найулюбленішій?
- чи читаєш ти додаткову літературу з цього предмета?
Хай тобі щастить!
26
1.Сьогодні до нас в гості завітали наші друзі-бібліотекарі дитячої міської
бібліотеки ім. Чуковського. Ці люди все життя присвятили книзі. Давайте
послухаємо їхню авторитетну думку про книгу та сучасних читачів.
- як ви вважаєте –книга –це єдине джерело знань для учнів школи?
- скажіть чи потрібен сьогодні школяру комп’ютер?
- книга чи комп’ютер чому ви надаєте перевагу?
Велике спасибі!
2.У нас в гостях ще одна цікава людина. Вона вміє співати, сама складає
вірші,знає багато про книги та про тих ,хто їх написав. Про новини в
книжковому світі нам розкаже бібліотекар біб-кі ім. Чуковського
( огляд новинок літератури)
1.У шкільному проекті «Книга в нашому житті» перше місце серед 5-9класів за активну участь у роботі проекту та велику кількість прочитаних
книжок посів 7-а клас. Це наші друзі-однокласники. Надаємо їм слово.
(презентація класу кращого за читанням в шкільній бібліотеці)
2.Продовжуемо нашу зустріч. Книга – це духовний скарб людини, вона
передасть нам знання накопичені людством для майбутніх поколінь. Життя
ставить перед нами багато питань і відповіді на них ми шукаємо в книгах.
Книжки ,які знають відповіді на всі питання називають енциклопедіями .
А людину ? Запрошуємо на сцену людину –енциклопедію, котра знає
відповіді майже на всі питання. Зустрічайте вчительку географії - науки,яка
вивчає навколишній світ.
1.
Чи читаєте ви книги та журнали?
Які журнали вам подобається читати?
Що ви порекомендуєте нашім юним читачам. ?
Дякуємо Вам!
27
2.Всі наші гості вважають книгу-джерелом інформації,надійним та цікавим
другом. А чи в залі є людина ,яка не захоплюється читанням. Зараз ми це
узнаємо.
1.Відповідайте на наші питання .Хто не буде знати відповіді на жодне
питання-получить звання «Некращий Незнайко-2008».
(ведучий проводить вікторину)
1.Казка,в який всі герої –овочі та фрукти?
2.Як звали Шевченко?
3.Трава,що і сліпий бачить?
4.Героїчні народні пісні,думи,поеми?
5.Автор строк «Чи знаєте лі ви українську ніч»?
6.Як назва харчевні в казці Толстого «Золотий ключик»?
7.Трагедія Шекспіра про юну любов та конфлікти?
8.Літературні твори для постановки на сцені?
9Головна героїня казки «Снігова королева»?
10.Що в перекладі з грецької означає «Біблія»?
2.У нашому проекті брали участь учні 2-11 класів. Серед 5-9 класів ще є
класи, які теж були активними учасниками у конкурсах, вікторинах,
оформляли стіннівку, та писали міні-твори. Це учні 5 класу,класний керівник
у яких дуже активна,весела та творча людина.(презентація 5 класу)
1.У середній школі це найменші учні. Вони тільки п’ятикласники. Ми
бажаємо їм великих успіхів в навчанні та читанні. Так тримати!!!
2. Увага!!! Увага!!!Увага!!!Зараз ми запрошуємо на сцену кращих читачів
школи.(під музику називають прізвища ,діти виходять на сцену та під
28
оплески присутніх отримають грамоти та подарунки від батьківського
комітету школі).
1.Дорогі друзі!Зараз вам дана унікальна можливість –ви бачите разом
найрозумніших учнів нашої школи. Учнів ,які поважають книгу,часто
відвідують шкільну бібліотеку,багато читають,які відчувають постійний
потяг до пізнання нового. Подякуємо їм за це!!!
2.А зараз ми надаємо слово залу .(Виходить з мікрофоном в зал до глядачів
та задає питання)
- вам подобається читати книжки?
- яка Ваша улюблена книга?
- чи багато книжок ви прочитали?
- книга-яка?
(Учні відповідають : цікава. добра, пізнавальна,навчальна і т. д. Хто останній
скаже слово - нагороджується книжкою)
1.Книга-вчитель,
Книга-наставник
Книга –вірний товариш та друг.
Ум,як вода –висихає та стариться,
Якщо ти випустиш
Книжку із рук.
2.Дорогі друзі !!! Ми завершуємо ток –шоу «Поговоримо про …» Тема нашої
зустрічі була КНИГА. Бажаємо вам ,щоб книги супроводжували вас все
життя та запрошуємо на зустріч з книгою до шкільної бібліотеки.
29
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів № 20
«КНИГА НАШ ДРУГ ТА ПОРАДНИК»
Ранок для 1-4 класів
Анікіна Т.М.
бібліотекар
Маріуполь
2008
30
Мета: познайомити учнів з історією створення книжок, звернути їх увагу на
необхідність читання для кращого навчання, на роль, яку виконує книга у
житті людини.
Обладнання: святково прикрашений зал, прислів’я та приказки про книгу,
виставка нових дитячих книжок «Книжковий світ»,виставка малюнків учнів
на тему «Мої улюблені книжки».
Форма проведення: інтерактивна.
«Читання –ось краще навчання»
1.У кожному домі,у кожній хаті –
У містах і на селі,Хто навчився вже читати.
Має книгу на столі.
Дружба з книгою –це свято,
Не було б його у нас,
Ми б не знали так багато
Про новий і давній час.
Сторінки книжок завітних
Всіх нас доброму навчать –
Працювати і учитись,
І Вітчизну шанувати.
Кожна книга – це мудрий, чесний друг. Книги ведуть нас у дивовижний і
чудовий світ, розповідають про минуле.
2. «Сторінками» перших книжок були камені,сокири,стіни печер. На цьому
всьому писали. Пізніше люди додумалися писати на глині,яку потім сушили і
загартовували у вогні. Такі книжки були важкі та незручні.
Минув час і люди навчилися робити зручні і легші книжки – з тонкої телячої
або козячої шкіри. Першу таку книжку зробили в стародавньому місті
Пергамі. Через це папір із шкіри називають пергаментом. Але такі книжки
були дуже дорогі. Отже люди шукали другий матеріал для створення
книжок.
3.Та й нашли! У далеких країнах на берегах повноводних річок,
простяглися нескінченні зарості болотяної трави – папірусу. Той папірус
завжди використовували у будівництві. Одного разу папірус залишили на
сонці,через деякий час папірус висох і люди помітили ,що на ньому
31
залишаються та добре зберігаються сліди від краски. Це означало, що на
папірусі можна писати. Відтоді з’явились книжки ,краще сказати –сувої з
папірусу. Писати на сухих стеблах папірусу було зручно,але через кілька
років вони так пересихали ,що ламались та розпадалися.
Справжній папір, схожий на той на якому ми пишемо,люди навчились
робити майже дві тисячі років тому. Тоді й почали в усіх країнах писати на
папері. Писати ,тому що книги були рукописні. Ця праця була довга та важка.
Одну книгу іноді переписували декілька років. Минуло багато років доки
з’явились друковані книги.
1.Книги,книги на полицях,
Завше тихо поміж книг.
Та яку ти не розгорнеш Той й легенда в кожній з них
Все, що серце і що розум
Вік творили не один,
Повизбирувало людство
В книга-перли із перлин.
Книга – це джерело знань. Ще древні єгиптяни казали «Ти повинен звернути
своє серце до книг. На світі немає нічого кращого за книгу.» Книга таїть у
собі мудрість для багатьох. Найкращі книги стали безсмертними.,вони
увійшли в скарбницю світової культури; в них мудрість і краса ,глибина
людських переживань та поклик до щастя. Книги збирають перлини
людської думки й передають їх нащадкам.
2.Задумайтесь,яке місто у вашому житті займає книга,як її треба берегти і
шанувати. Герої ваших улюблених книжок,як добрі друзі, завжди поруч з
вами. Вони дуже різні ,розумні,смішні,хоробрі та відважні.
Вчиться, діти, мудрі книжка
Скаже вам чогось багато
З того, що колись другими
І посіяно й пожато.
Ще й і те запам’ятайте,
Що для всякого народу
Ще одна є з книжок книжка,
Та, що ми зовемо природа.
32
1.Дорогі друзі! Сьогодні ми бажаємо розповісти вам про підсумки роботи
проекту «Книги в нашому житті».в якому брали участь й учні 2-4 класів.
Вони читали книжки у шкільній бібліотеці, малювали ілюстрації до
улюблених книжок, разом з батьками оформляли дуже цікаві
стіннівки,відгадували загадки. В цих класах також був проведена робота по
вивченню читання учнів за 1 семестр 2008 року. Найкращий читаючий клас
серед 2-4 класів -2-а клас. Надаємо слово учням другого класу, які бажають
розповісти нам про їхню дружбу з книгою.
(презентація кращого читаючого класу)
2.А зараз ми запрошуємо на цю сцену учнів , якім по підсумкам читання
належить звання «Кращий читач-2008»( звучить музика, називають прізвища
учнів та вони підіймаються на сцену)
Бібліотекар:Дорогі друзі! Поздоровляю вас з цим важливим днем у вашому
житті – ви належить звання «Кращий читач -2008 року». Вам подобається
читати книжки та журнали, ви дуже часті гості у нашій шкільній бібліотеці.
Але ви ще тільки починаєте пізнання великого світу книжкової мудрості.
Бажаю вам успіхів у навчанні та запрошую до бібліотеки на зустріч з
новими друзями! На пам'ять про це свято отримайте подарунки від
батьківського комітету школи.(звучить музика,учні отримають подарунки)
Книги –морська глибина,
Хто в них пірне аж до дна,
Той,хоч і труду мав досить
Дивнії перли виносить
До побачення,дорогі друзі ! До скорого побачення у шкільній бібліотеці !
33
Список літератури
1.Баханов К.Традиції та інновації у навчанні історії в школі. Дидактичний
словник –довідник. - Запоріжжя.,Просвіта.,2002
2.Заславська Л.Роль та місце шкільної бібліотеки у формуванні
інформаційної культури учнів за допомогою методів проектів.//Шкільна
бібліотека +.-2004.-№19.-с.21.
3.Матвійчукґо.О.Є.Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки:
впровадження експериментальних програм//Шкільна бібліотека.-2006.-№4.с.3.
4.Освітні технології:Навч.- метод .побсіб .- К.:А.С.К.,2001
5.Пашкова В.Написання проектів/грантів/Рекомендації для
бібліотекарів/досвід Америки///Шкільна бібліотека.-2006.-№8.-с.8.
6.Проектна діяльність у школі .-К.,Шк. світ.,2007
7.Сазоненко Г.Проективна педагогіка :з досвіду проектування навчальних
технологій//Рідна школа.-1999.-№4.-с.41.
8.Сікорська Н.Д.Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних
технологій.//Шкільна бібліотека .-2006.-№8.-с.11
9.Сучасний учень і культура читання. Проект.//Шкільна бібліотека .-2008.№6.-с.29
10.Технологія:проектна діяльність в навчальному процесі//Відкритий урок .2001.-№6.-с.23
34
35
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
286
Размер файла
214 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа